Phần thi của em Nguyễn Thị Bích Trà đạt giải nhất tại Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” huyện Cam Lâm, năm học 2017-2018